Derfor mobber barnet ditt andre – og dette er hva du kan gjøre

06/11/2017 15:30

Anniken Hauge

Helse
Det er flere ulike årsaker til hvorfor barnet ditt mobber andre, og her er råd til hva du som forelder kan gjøre.

Mobbing er et ofte debattert tema, og mobbing kan ramme både unge som voksne. Selv om det har blitt igangsatt en rekke tiltak mot mobbing i norske barnehager og skoler, ser det dessverre ikke ut til at det har blitt mindre mobbing.

Til enhver tid mobbes hele 63.000 barn og unge i Norge. Belastningen medfører blant annet betydelig økt risiko for å utvikle psykiske plager og lidelser.

Med dagens store tiltang til digitale verktøy for barn og ungdom, har det vært en stor økning i digital mobbing over de seneste årene.

Så hva kan man som forelder gjøre hvis man oppdager at ens eget barn mobber andre? 

En nordisk studie viser tragisk nok at barn med psykiske plager blir mest mobbet. Mobbingen starter allerede i barnehagen, og fortsetter oppover i skolealder.

Forskerne bak studiet fant at 27 prosent av barna med kroniske lidelser ble utsatt for mobbing, mot "bare" 14 prosent av barna som ikke har en slik lidelse opplevde mobbing.

Pedagog Ingrid Grimsmo Jørgensen mener det er viktig å sette søkelys på andre arenaer enn barnehage og skole hvor barn oppholder seg. Pedagogen gir flere tips til hvordan man som forelder bør forholde seg til at eget barn mobber andre, og hva man kan gjøre.

Foreldre må forstå sammenhengen
Foreldre får ofte en aha-opplevelse når de oppdager at det er en sammenheng mellom sampillet mellom dem selv og barna hjemme, og hvordan barna oppfører seg blant venner.

Det er viktig at foreldre forstår at hjemmet  forstår at hjemmet er en viktig arena hvor barn og unge tilegner seg og øver på sosiale ferdigheter.

Sosial kompetanse forebygger mobbing
Sosial kompetanse hos barn bidrar til å forebygge problematferd samt mobbing. Det er derfor viktig å lære barn sosiale ferdigheter som evnen til å kunne sette seg inn i andres situasjon. Det gjør at de forstår andres følelsesliv bedre, de klarer å få og beholde venner, og de setter seg lettere inn i hvordan andre barn opplever å være sammen med dem.

Foreldre er rollemodeller
Sosial kompetanse tilegnes over tid og er nært knyttet til samspillet mellom foreldre og barn. Hvis barn ikke får veiledning og grenser samt omsorg av sine største rollemodeller i livet, er det vanskelig for barn å kunne gi dette til andre. 

Det er viktig å forstå barna sine, og hjelpe og rettlede de, hvis de gir klart uttrykk for negative oppfatninger om noe eller noen. Hjelp barna å forstå egne og andre følelser. 

Hva som skjer innenfor husets fire vegger, har stor betydning for hvordan barn opplever samspill mellom mennesker. Hvis et barn opplever at mamma og pappa stadig krangler og har en negativ være måte som tilsier at det er greit å være kjip mot andre, vil barna lære å samhandle på denne måten, og ta med seg væremåten inn i skole og fritidsaktiviteter.

Det kan føre til at barnet ofte havner i konflikter, ikke klarer å løse konflikter, forutser i mindre grad konsekvenser av egne handlinger, og tar lite ansvar for eget bidrag til konflikter.

Disse barna kan utvikle mobbeatferd.

Snakke høyt om følelser
Barn tar etter foreldre sine. Det er lett som forelder å si at man skal være snill mot andre, men dersom voksne selv snakker nedsettende om andre, vil barna mest sannsynlig gjøre det samme.

Rause og inkluderende foreldre som snakker positivt om andre når de sammen med barna sine, er en viktig nøkkel i utviklingen av gode sosiale ferdigheter. Videre vil undring og høyttenkning kunen sette ord på det store spekteret av følelser som barn opplever.

Still spørsmål og få barna til å undre; hva tenkte hun og hva følte hun når du sa det til henne?

Dette fører til at barnet forstår andres følelsesliv bedre, klarer å koble sammen handlinger og følelser og leve seg inn i hvordan det oppleves å bli holdt utenfor, ikke ha venner og være litt annerledes.

Gå i deg selv hvis du oppdager at barnet ditt mobber andre
Hvis barnet ditt mobber andre, har din reaksjon stor betydning for om mobbingen fortsetter.  

Pedagog Ingrid Grimsmo Jørgensen understreker at det krever stor modenhet og ydmykhet å innse at en selv kan være noe av grunnen til at eget barn mobber andre. Men det er nettopp derfor det er å viktig å være villig til å ta grep for å hindre at dette fortsetter.

Våre holdninger, lekenhet, nysgjerrighet, moral og interesse for hva som ligger bak menneskers handlinger er nøkler til sosial læring hos barna, mener pedagogoen.

Kilder:
FHI: Fakta om mobbing blant barn og unge 
Forskning.no: Barn med psykiske plager mobbes mest